Soda Player 1.4.2

Soda Player 1.4.2

Soda Player – 75,7MB – Shareware –
Soda Player is a easy to use movie player that lets you open and play magnet links and torrent files instantly. There are no settings for technical details to configure, simply open a saved torrent or video file or paste a magnet link and the video will start playing right away. It offers support for all formats and codecs and comes with an integrated SOCKS5 proxy to bypass ISP throttling. It can also automatically get subtitles in your language.

Tổng quan

Soda Player là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Soda Player.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 63 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Soda Player là 1.4.2, phát hành vào ngày 02/07/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 15/10/2017. Phiên bản phổ biến nhất là 1.4.2, được sử dụng bởi 50 % trong tất cả các cài đặt.

Soda Player đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 75,7MB.

Soda Player Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Soda Player!

Cài đặt

người sử dụng 63 UpdateStar có Soda Player cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Soda Player
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản