Soda Player 1.3.0

Soda Player 1.3.0

Soda Player – Shareware –

Tổng quan

Soda Player là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Soda Player.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Soda Player là 1.3.0, phát hành vào ngày 13/02/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 15/10/2017.

Soda Player đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Soda Player Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Soda Player!

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có Soda Player cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản